We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
-20 % op geselecteerde wandproducten ONTVANG EEN KORTINGSCODE

Privacybeleid

Privacybeleid

Deze Website verzamelt bepaalde Persoonlijke Gegevens van zijn Gebruikers.

1. Eigenaar en Gegvensbeheerder

Europosters, s.r.o., Hlavní 4, 252 03. Štěchovice (Tsjechische Republiek), btw 05040418

E-mailadres Eigenaar: [email protected]

2. Soort verzamelde Gegevens

Tot de soorten Persoonlijke Gegevens die deze Website verzamelt, zelf of via derden, behoren onder andere: Cookies; Gebruiksgegevens; e-mailadres; voornaam; achternaam; telefoonnummer; adres; bedrijfsnaam; btw-nummer; land, postcode, woonplaats.

Volledige details over de soorten Persoonlijke Gegevens die worden verzameld, zijn te vinden in de desbetreffende onderdelen van dit Privacybeleid of in de toelichtende teksten die voorafgaand aan de Gegevensverzameling worden weergegeven.

Persoonlijke Gegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt, of in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Website.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website opgevraagde Gegevens verplicht en het niet verlenen van deze Gegevens kan het voor deze Website onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers deze Gegevens achterhouden zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die twijfels hebben over welke Persoonlijke Gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van Cookies – of andere trackingtools – door deze Website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Website worden gebruikt, dient om de Dienst te verlenen die door de Gebruiker wordt gevraagd, als aanvulling op alle andere doeleinden die worden beschreven in dit document en het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonlijke Gegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Website en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om deze Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

3. Wijze en locatie van Gegevensverwerking

3.1. Verwerkingsmethodes

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De Gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en wijzen die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde typen verantwoordelijke personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

3.2. Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonlijke Gegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgevingen is het de Eigenaar toegestaan Persoonlijke Gegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij beroep hoeft te doen op toestemming of een van de andere rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van de Persoonlijke Gegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • de verstrekking van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

 • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de Eigenaar is onderworpen;

 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar toegekend;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of een derde.

In elk geval zal de Eigenaar graag verduidelijken welke specifieke rechtsgrondslag op de verwerking van toepassing is, en met name of de verstrekking van Persoonlijke Gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, dan wel een vereiste is om een contract aan te gaan.

3.3. Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten betekenen dat de Gegevens van de Gebruikers worden overgedragen naar het buitenland.

Gebruikers hebben ook het recht op informatie over de rechtsgrondslag van Gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publieksrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer informatie vinden in de relevante onderdelen van dit document of navraag doen bij de Eigenaar met behulp van de gegevens in het contactgedeelte.

3.4. Bewaartijd

Persoonlijke Gegevens worden verwerkt en opgeslagen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Derhalve:

Persoonlijke Gegevens die worden verzameld in het kader van de legitieme belangen van de eigenaar (bijvoorbeeld commerciële communicatie) worden bewaard zo lang als nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken. Commerciële berichten worden naar de gebruikers verzonden gedurende de gehele periode van hun toestemming.

In het geval van klanten worden commerciële berichten verzonden totdat hun abonnement is opgezegd of totdat bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van gebruikersgegevens voor dit doeleinde. Commerciële berichten worden echter gedurende maximaal 10 jaar verzonden. De eigenaar zal vervolgens opnieuw om toestemming vragen. Gebruikers kunnen meer informatie vinden over de legitieme belangen die door de eigenaar worden nagestreefd in de relevante onderdelen van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

Het is de Eigenaar toegestaan om Persoonlijke Gegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet is ingetrokken.

Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonlijke Gegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na het verstrijken van de bewaringstermijn worden de Persoonlijke Gegevens verwijderd. Derhalve kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaringstermijn.

4. De doeleinden van de verwerking

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op rechtshandhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele schadelijke of frauduleuze activiteiten te detecteren alsmede het volgende: Analyse, Contact opnemen met de Gebruiker, Registratie en authenticatie, Interactie met externe sociale netwerken en platformen, Adverteren, Remarketing en behavioural targeting, Tagbeheer, Het tonen van content van externe platforms, Webverkeersoptimalisatie en -distributie, Toegang tot accounts van derden en Content performance en testen van functies (A/B-testen).

Voor meer informatie over de Persoonlijke Gegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over het verwerken van Persoonlijke Gegevens” raadplegen.

5. Gedetailleerde informatie over het verwerken van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden door middel van de volgende diensten:

5.1. Toegang tot externe accounts

Dit type dienst stelt de Website in staat om toegang te verkrijgen tot Gegevens van uw account van een externe dienst en daarmee acties uit te voeren.

Deze diensten worden niet automatisch geactiveerd, maar vereisen uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.


Toegang tot Facebook-account (Facebook, Inc.)

Deze dienst stelt de Website in staat om verbinding te maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.

Gevraagde toestemming: Over mij; Activiteiten; Leeftijdsgroep.

Privacybeleid.


Facebook-toestemmingen gevraagd door deze Website

Deze Website kan om bepaalde Facebook-toestemmingen vragen om acties met de Facebook-account van de Gebruiker uit te voeren en om er gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens, uit op te halen. Deze dienst stelt de Website in staat om verbinding te maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.

Voor meer informatie over de volgende toestemmingen, kunt u de toestemmingdocumentatie van Facebook en het privacybeleid van Facebook raadplegen.

De gevraagde toestemmingen zijn de volgende:

Basisgegevens: standaard omvat dit bepaalde Gebruikersgegevens zoals ID, naam, foto, geslacht en locatie. Bepaalde connecties van de Gebruikers, zoals Vrienden, zijn ook beschikbaar. Als de Gebruiker meer van zijn Gegevens openbaar heeft gemaakt, zal er meer informatie beschikbaar zijn.

Over mij: biedt toegang tot het profielgedeelte ‘Over mij’.

Activiteiten: biedt toegang tot de lijst met activiteiten van de Gebruiker.

Leeftijdsgroep: biedt toegang tot de leeftijdsgroep van de Gebruiker.

5.2. Reclame

Dit type Dienst maakt het mogelijk dat Gebruikersgegevens kunnen worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden. Deze reclameberichten worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, mogelijk gebaseerd op interesses van de Gebruiker.

Dit betekent niet dat alle Persoonlijke Gegevens worden gebruikt voor dit doeleinde. Informatie en voorwaarden voor gebruik worden hieronder weergegeven.

Sommige van de hieronder vermelde diensten kunnen Trackers gebruiken om Gebruikers te identificeren of zij kunnen gebruik maken van behavioural targeting, dat wil zeggen het weergeven van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, ook als deze buiten deze Website zijn gedetecteerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van de desbetreffende diensten.

Naast de opt-outfunctie die door de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen gebruikers zich ook afmelden door de op-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde reclamefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de reclame-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.


Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

PrivacybeleidOpt Out.


Criteo (Criteo SA)

Criteo is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Criteo, SA.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

PrivacybeleidOpt Out.

5.3. Analyse

De diensten in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker te volgen.


Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website te volgen en te analyseren, rapporten over de activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Googlediensten.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de reclames van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

PrivacybeleidOpt Out.


Google Ads conversietracking

Google Ads conversietracking is een analysedienst die wordt aangeboden door Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Website wordt geraadpleegd, die gegevens van het advertentienetwerk Google Ads koppelt aan acties die op deze Website worden uitgevoerd.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Privacybeleid (US), Privacybeleid (IRL)

5.4. Contact opnemen met de Gebruiker

Mailinglijst of Nieuwsbrief (Deze Website)

Bij registratie op de mailinglijst of inschrijving voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van personen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze Website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van uw registratie op deze Website of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: e-mailadres.

5.5. Content performance en testen van functies (A/B-testen).

De diensten in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat om de reactie van de Gebruiker met betrekking tot het webverkeer of gedrag ten opzichte van veranderingen in de opzet, tekst of enig ander onderdeel van deze Website te volgen en te analyseren.


Google Optimize

Google Optimize is een A/B-testdienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Website wordt geraadpleegd, (“Google”). Google kan Persoonlijke Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Privacybeleid (US), Privacybeleid (IRL)

5.6. Het tonen van content van externe platforms

Dit type dienst stelt u in staat om rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze Website content te bekijken die wordt gehost op externe platforms en hierop te reageren. Dit type dienst kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers er geen gebruik van maken.


Google Fonts

Google Fonts is een lettertypendienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Website wordt geraadpleegd, die deze Website in staalt stelt om dergelijke inhoud op zijn pagina’s weer te geven.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Gebruiksgegevens, verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Privacybeleid (US), Privacybeleid (IRL)

5.7. Interactie met externe sociale netwerken en platformen

Dit type dienst maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platformen rechtstreeks vanaf deze Website mogelijk.

De interactie en via deze Website verkregen informatie zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociaal netwerk.

Dit type dienst kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers er geen gebruik van maken.

Het wordt aanbevolen om uit te loggen op de respectievelijke sites om er zeker van te zijn dat de verwerkte gegevens op deze Website niet worden teruggekoppeld naar het profiel van de Gebruiker.


Facebook Like-knoppen en social widgets (Facebook, Inc.)

De Facebook Like-knop en social widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Privacybeleid (US)

5.8. Registratie en authenticatie

Door middel van registratie of authenticatie staan Gebruikers deze Website toe om hen te identificeren en toegang te verlenen tot specifieke diensten.

Afhankelijk van hetgeen dat hieronder wordt beschreven, kunnen registratie- en authenticatiediensten door derden worden aangeboden. In dit geval zal deze Website toegang kunnen krijgen tot Gegevens die door deze derden zijn opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden.


Feedbackbedrijven

De gebruikers kunnen alleen een beoordeling plaatsen indien zij akkoord gaan met het versturen van hun e-mail en persoonlijke gegevens naar een feedbackbedrijf. Zij kunnen dit beslissen tijdens de laatste stap van hun bestelling.

Meer informatie over het Privacybeleid is te vinden op de desbetreffende websites.

Wij maken gebruik van deze feedbackbedrijven:

Trustpilot - Privacybeleid.


Directe registratie (Deze Website)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en Persoonlijke Gegevens rechtstreeks aan deze Website te verstrekken.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: adres; woonplaats; bedrijfsnaam; land; e-mailadres; voornaam; achternaam; telefoonnummer; btw-nummer; postcode.


Facebook Authentication (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Authentication is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en is verbonden met het sociale netwerk Facebook.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Privacybeleid (IRL)

5.9. Remarketing en behavioural targeting

Dit type dienst stelt deze Website en zijn partners in staat om te informeren, te optimaliseren en advertenties aan te bieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het bijhouden van Gebruiksgegevens en door het gebruik van Trackers om gegevens te verzamelen die vervolgens worden doorgegeven aan partners die de remarketing en behavioural targeting-activiteiten beheren.

Sommige diensten bieden een remarketingoptie op basis van e-mailadressen.

Naast de opt-outfunctie die door de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen gebruikers zich ook afmelden door de op-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde reclamefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de reclame-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.


Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting is een remarketing en behavioural targeting-dienst die wordt aangeboden door Criteo SA. die de activiteit van deze Website verbindt met het advertentienetwerk van Criteo.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

PrivacybeleidOpt Out (FRA)


Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing is een remarketing en behavioural targeting-dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd die de activiteit van deze Website verbindt met het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

PrivacybeleidOpt Out (IRL)


Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Custom Audience is een remarketing en behavioural targeting-dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd die de activiteit van deze Website verbindt met het advertentienetwerk van Facebook. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies die door Facebook worden gebruikt om advertenties te personaliseren door deze opt-outpagina te bezoeken.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: e-mailadres; Tracker.

PrivacybeleidOpt Out (IRL)

5.10. Tagbeheer

Dit soort dienst helpt de Eigenaar met het gecentraliseerd beheer van tags of scripts die nodig zijn op deze Website.

Dit heeft tot gevolg dat de Gegevens van de Gebruiker door deze diensten stromen, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.


Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tagbeheerdienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Website wordt geraadpleegd.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Gebruiksgegevens.

Privacybeleid (US), Privacybeleid (IRL)

5.11. Webverkeersoptimalisatie en -distributie

Dit type dienst stelt deze Website in staat om zijn inhoud te verspreiden met behulp van servers die zich in verschillende landen bevinden en om zijn prestaties te optimaliseren.

Welke Persoonlijke Gegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze diensten zijn geïmplementeerd. Hun functie bestaat uit het filteren van de communicatie tussen deze Website en de browser van de Gebruiker.

Gezien de grootschalige verspreiding van dit systeem is het moeilijk te bepalen naar welke locaties de inhoud die Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker kan bevatten, wordt overgebracht.


Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare is een webverkeersoptimalisatie- en distributiedienst die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.

De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, houdt in dat het al het webverkeer via deze Website filtert, dat wil zeggen de communicatie tussen deze Website en de browser van de Gebruiker, waarbij er tegelijkertijd analytische gegevens van deze Website worden verzameld.

Verwerkte Persoonlijke Gegevens: Tracker; verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Privacybeleid (US)

5.12. Bezorgbedrijven

De persoonlijke gegevens van gebruikers moeten ook worden doorgestuurd naar de bezorgbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de bestellingen bij de gebruikers. De gebruikers kunnen beslissen welk bezorgbedrijf hun aankoop zal leveren.


Bezorging naar Nederland wordt aangeboden door deze bezorgbedrijven:

Spring & Post NL
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK, The Hague
The Netherlands

United Parcel Service Czech Republic s.r.o.
Ke Kopanině 559
25267 Tuchoměřice
Czech Republic
Tel.: +420 233 003 300

United Parcel Service Nederland B.V.
Zandsteen 22
2132 MR Hoofddorp
Nederland
Tel.: 020 50 40 500

 

Bezorging naar België wordt aangeboden door deze bezorgbedrijven:

UPS Diegem Center
Woluwelaan 156,
1831 Machelen, België
Tel.: +32 78 25 08 77

Spring & Post NL
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK, The Hague
The Netherlands

United Parcel Service Czech Republic s.r.o.
Ke Kopanině 559
25267 Tuchoměřice
Czech Republic
Tel.: +420 233 003 300

5.13. Intermediaire betalingsdienstaanbieders

Braintree
PayPal (Europe)
S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal L-2449
Luxembourg
Meer informatie over PayPal op www.paypal.com.

PayPal (Europa)
Meer informatie over PayPal op www.paypal.com.

Google Pay
Meer informatie over Privacybeleid op www.google.com.

Apple Pay
Meer informatie over Privacybeleid op www.apple.com.

iDeal
Meer informatie over Privacybeleid op www.ideal.nl

Klarna
Level 16, 175 Pitt Street
SYDNEY NSW 2000, Australia
Meer informatie over Privacybeleid op www.klarna.com

6. De rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben onder meer het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonlijke Gegevens.

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking op een andere rechtsgrondslag dan toestemming plaatsvindt. Meer informatie hierover vindt u in het desbetreffende onderdeel hieronder.

 • Toegang te verkrijgen tot hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of Gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

 • Te verifiëren en verzoeken tot rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.

 • Hun Persoonlijke Gegevens te laten wissen of anderszins te verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om hun Gegevens door de Eigenaar te laten wissen.

 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten overdragen aan een andere beheerder. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, zonder enige belemmering aan een andere beheerder te laten overdragen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waaraan de Gebruiker deelneemt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

6.1. Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonlijke Gegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is toegekend of ten behoeve van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met hun specifieke situatie verband houdende grond te verstrekken die het bezwaar rechtvaardigt.

Gebruikers moeten echter weten dat, mochten hun Persoonlijke Gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking zonder hiervoor een rechtvaardiging te hoeven verstrekken. Om erachter te komen of de Eigenaar Persoonlijke Gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen de Gebruikers de relevante onderdelen van dit document raadplegen.

6.2. Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Verzoeken tot uitoefening van de Gebruikersrechten kunnen worden ingediend bij de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen zo spoedig mogelijk, en altijd binnen één maand, door de Eigenaar worden behandeld.

6.3 Account en persoonlijke gegevens verwijderen

Als een gebruiker zijn account wil verwijderen, dus al zijn persoonlijke informatie die daarbij hoort, kan hij dat doen door contact op te nemen met de eigenaar en gegevensbeheerder op [email protected].

7. Juridische informatie

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld binnen dit document.


Laatste update: 17 februari, 2021EuropostersDecorate your life

Sinds 1999 is Europosters een van de topverkopers van posters, schilderijen en officiële merchandise in de Tsjechische Republiek en de rest van Europa. Bij ons vind je een enorm aanbod van film, game en sport posters in alle formaten, evenals tal van originele geschenken voor echte fans van Star Wars, Harry Potter, comics of Warner Bros. Wij weten dat mokken, verzamelfiguren, puzzels en kleding de beste cadeaus zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd of interesse. Heb jij meer met interieur design? Dan ben je bij ons ook aan het juiste adres! Elke dag versturen we posters, illustraties, fotobehang en kunstreproducties naar tevreden klanten in meer dan 25 landen.


Contact:

E-mail: [email protected]

Tel.: +31 970 10270970

Maandag – Vrijdag  ǀ 7:00–17:00

 

© 1999–2024 Europosters Alle rechten voorbehouden.

Top